Historia

RYS HISTORYCZNY GDAŃSKIEJ SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP

W 1953 roku, jako pierwsza sekcja utworzona w oddziale gdańskim, powstała Sekcja Spawalnicza SIMP. Pierwszym jej przewodniczącym został Antonii Bohdanowicz, Główny Spawalnik Stoczni Gdańskiej.

Sekcja Spawalnicza od początku swojego istnienia promowała zwiększanie wiedzy z zakresu spawalnictwa m.in. poprzez organizację w 1958 roku międzynarodowej Konferencji „Spawanie w okrętownictwie”, w której uczestniczyło około 200 osób w tym 40 z zagranicy oraz organizację w 1959 roku w Sopocie Ogólnopolskiej Konferencji Spawalniczej. W kadencji 1969/72 wspólnie z Oddziałem SIMP w Elblągu zorganizowana została wystawa spawalnicza połączona z naradą na temat: „Mechanizacja spawania w zakładach przemysłowych Ziem Zachodnich i Północnych”. Podobną tematyką zajmowano się na konferencji „Mechanizacja spawania okrętowych sekcji płaskich”.

W kadencji 1980-1986 przewodniczącym Sekcji Spawalniczej Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Gdańsku został Ryszard Wachowski, wiceprzewodniczącym Bogusław Lewandowski, drugim wiceprzewodniczącym Roman Kensik, sekretarzem Antonii Kozłowski a członkami zarządu Henryk Czajkowski, Michał Wińcza i Jan Wójcik.

Od 22 do 23 maja 1985 roku zorganizowana została Konferencja nt. „Problemy cięcia i spawania pod wodą”. Organizatorami konferencji byli: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Oddział w Gdańsku, Instytut Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej, Koło Zakładowe SIMP nr 31 oraz Sekcja Spawalnicza Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Gdańsku. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem – w Konferencji uczestniczyło 135 osób, w tym goście z zagranicy i przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych problematyką cięcia i spawania pod wodą. Materiały konferencyjne opublikowano w postaci 162 stronicowej książki.

W tym okresie Sekcja Spawalnicza intensywnie się rozwijała, zwiększała się liczba członków a opieka nad rozwojem nowej kadry spawalniczej była sprawowana przez sekcję m.in. poprzez organizację odczytów tematycznych, udział w prowadzeniu studium podyplomowego, współpracę i czynny udział członków w pracach komisji dotyczący nadawania stopni specjalizacyjnych, udział w pracach zespołu rzeczoznawców SIMP przy wykonywaniu ekspertyz i wydawaniu opinii technicznych dotyczących zagadnień spawalniczych, udzielanie konsultacji i porad technicznych przedstawicielom zakładów przemysłowych w zakresie technologii spawania i urządzeń, organizowanie spotkań z producentami urządzeń spawalniczych oraz udział w targach przemysłowych w Poznaniu i Budapeszcie.

Na koniec 1986 roku sekcja liczyła 166 członków.

W 1987 roku na kolejną kadencję przewodniczącym ponownie został wybrany Ryszard Wachowski, wiceprzewodniczącym Michał Wińcza, drugim wiceprzewodniczącym Franciszek Popowski, sekretarzem Krzysztof Perczak a członkami zarządu Roman Kensik, Jerzy Bielecki i Bogusław Lewandowski.

Działalność Sekcji koncentrowała się na organizacji konferencji, odczytów i spotkań technicznych mających na celu omawianie nowości i zmian w technologiach spawalniczych, poprawę jakości oraz BHP przy procesach spajania. Spotkania członków Sekcji odbywały się również na konferencjach międzynarodowych.

1988 rok to orientacyjna liczba członków 145 osób.

W okresie 1990-1993 przewodniczącym Sekcji był Ryszard Wachowski, wiceprzewodniczącym Michał Wińcza sekretarzem Krzysztof Perczak a członkami zarządu Zbigniew Goryński, Bohdan Paszkiewicz i Jan Wójcik.

Przemiany ustrojowe i gospodarcze przyniosły burzliwe dyskusje nad organizacją i strukturą oraz odnowione spojrzenie na działalność Sekcji. Skierowano działania na pozyskiwanie nowych członków, rozwój własny oraz potrzebę konfrontacji obowiązujących norm z normami europejskimi. W tym czasie ilość członków malała i w 1993 roku wynosiła 118 osób.

W 1994 roku powołany został nowy zarząd Sekcji Spawalniczej: przewodniczący – Henryk Czajkowski, wiceprzewodniczący – Michał Wińcza, sekretarz – Tomasz Kozak, członkowie zarządu – Jerzy Bielecki i Jan Wójcik. Wkrótce Pan Michał Wińcza został wybrany przewodniczącym Zarządu Głównego i zrezygnował z pracy w Zarządzie Sekcji nadal jednak współpracując z Zarządem. Nowym wiceprzewodniczącym został Jerzy Bielecki a nowym członkiem zarządu Franciszek Piotrowski.

Działalność Sekcji była wciąż bardzo widoczna w środowisku spawalniczym, odbywały się liczne prelekcje i zebrania, na których podejmowano tematy m.in. promocji książek i skryptów, nowych procesów spawalniczych oraz popularyzacji urządzeń i materiałów dodatkowych do spawania. W 1995 roku odbyło się spotkanie spawalników wybrzeża na Politechnice Gdańskiej, na które przyjechali Koledzy z okolic Elbląga, Słupska i Gdańska. Ilość członków oscylowała około 96 osób.

Po śmierci przewodniczącego – Henryka Czajkowskiego Zarząd Sekcji ukonstytuował się następująco: przewodniczący – Michał Wińcza, wiceprzewodniczący – Tomasz Kozak, sekretarz – Marek Szweda, członkowie zarządu – Jerzy Misiak i Franciszek Piotrowski.

11.02.2002 roku nowym Prezesem Zarządu Sekcji został wybrany Michał Wińcza, dodatkowo w skład Zarządu weszli Franciszek Piotrowski, Tomasz Kozak, Jacek Skoracki i Marek Szweda. W tym czasie, w związku z rozdrobnieniem firm pracujących w branży spawalniczej a jednocześnie rozproszeniu dużych grup spawalników problemem stała się m.in. ewidencja członków i utrudniona została działalność merytoryczna Sekcji. Efektem tego było ustalenie ilości członków na poziomie 35 osób.

W 2003 roku nastąpiła reorganizacja struktury Oddziału SIMP w Gdańsku w wyniku czego powołane zostało Koło Spawalników (nr 1).

Kolejne lata to powolny wzrost członków zwyczajnych Koła Spawalników, regularne spotkania na Politechnice Gdańskiej oraz w zakładach przemysłowych Trójmiasta, jak również rozszerzanie zakresu działalności dzięki pozyskiwaniu członków wspierających.

Na kadencję 2010-2014 wybrani zostali: Michał Wińcza – Prezes Zarządu, Tomasz Kozak – Wiceprezes Zarządu, Jacek Walczak – Wiceprezes Zarządu, Tadeusz Waszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Jacek Skoracki – Członek Zarządu, Marek Szweda – Sekretarz/Skarbnik.

Działalność Koła Spawalników obejmowała wyjazdy szkoleniowe m.in. na Targi Schweissen & Schneiden do Niemiec oraz do fabryk materiałów i urządzeń spawalniczych, które cieszyły się wysoką frekwencją.

W 2013 roku Koło było współorganizatorem 55 Naukowo Technicznej Konferencji Spawalniczej pod hasłem: Spawalnictwo w trzech żywiołach. Ziemia-Woda-Powietrze. Ilość członków zwyczajnych sukcesywnie się zwiększała i wyniosła 71 osób a jako członkowie wspierający w Kole Spawalników działało 9 firm.

Od 2014 na Władze Koła Spawalników zostali wybrani: Prezes Zarządu – Włodzimierz Jacek Walczak, Wiceprezes Zarządu – Jerzy Łabanowski, Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Waszkiewicz, Członkowie Zarządu – Tomasz Kozak, Jacek Skoracki, Norbert Olczykowski, Arkadiusz Gniazdowski, Konrad Matolicz, Sekretarz/Skarbnik – Marek Szweda. Koło Spawalników kontynuowało działalność szkoleniową m.in. organizując wyjazdowe seminaria w Czechach, Bielawie oraz liczne seminaria szkoleniowe na terenie Trójmiasta. Jednocześnie rosła liczba członków Koła – pod koniec 2015 roku zgłoszonych było 89 członków zwyczajnych i 12 firm – członków wspierających. Zostało to również zauważone przez Władze Oddziału – w 2015 roku Prezes Oddziału Jerzy Stawarz wręczył list gratulacyjny dla Koła Spawalników „za aktywną działalność koła oraz pozyskiwanie nowych i młodych członków SIMP”.

W 2016 roku Honorowym Prezesem Koła Spawalników został Michał Wińcza.
Od 2018 roku na Władze Koła Spawalników zostali wybrani: Prezes Zarządu –Tadeusz Waszkiewicz, Wiceprezes Zarządu – Jacek Walczak, Wiceprezes Zarządu – Dariusz Fydrych, Wiceprezes Zarządu – Konrad mato licz, Członkowie Zarządu: Łukasz Licznerski, Marek Szweda, Aleksandra Świerczyńska, Anna Śliwińska.
W kwietniu 2022 roku powołano Pomorską Sekcję Spawalniczą i po wyborach skład Zarządu zmieniono. Na Władze Koła Spawalników zostali wybrani: Prezes Zarządu –Tadeusz Waszkiewicz, Wiceprezes Zarządu – Dariusz Fydrych, Wiceprezes Zarządu – Konrad Matolicz, Członkowie Zarządu: Łukasz Licznerski, Marek Szweda, Aleksandra Świerczyńska, Krzysztof Słodkowski, Wiktor Wróblewski..

Kontynuowano organizację spotkań szkoleniowych, w tym wyjazdowych – w 2016 roku do Austrii i w 2017 roku do Wrocławia i Drezna .W 2019r do Holandii i Niemiec ( Heerlen, Maastricht, kolonia, Bonn i Mundersbach) . Natomiast w 2022 roku zorganizowano wyjazd do Czech . W Vamberku odwiedziliśmy zakłady produkcyjne firmy ESAB. Ilość członków Koła wzrosła do 111 osób. Ilość członków wspierających pod koniec 2022r wzrosła do16. Szczegółowe informacje na stronie www.spawalnicy.com.

HISTORICAL OVERVIEW OF THE SIMP WELDING SECTION IN GDAŃSK

In 1953, the SIMP Welding Section was established as the first section to be established in the Gdańsk branch. Its first chairman was Antonii Bohdanowicz, Chief Welding Engineer of the Gdańsk Shipyard.

The Welding Section from the beginning of its existence promoted the increase of knowledge in the field of welding, among others by organizing the international conference „Welding in shipbuilding” in 1958, which was attended by about 200 people, including 40 from abroad, and the organization of the National Welding Conference in Sopot in 1959. In the term of 1969/72, together with the SIMP Branch in Elbląg, a welding exhibition was organized together with a conference on the subject: „Mechanization of welding in industrial plants of the Western and Northern Territories”. A similar topic was discussed at the conference „Mechanization of welding of ship flat sections”.

In the 1980-1986 term, Ryszard Wachowski became the chairman of the Welding Section of the SIMP Provincial Branch in Gdańsk, Bogusław Lewandowski was vice-chairman, Roman Kensik was the second vice-chair, Antoni Kozłowski was secretary, and Henryk Czajkowski, Michał Wińcza and Jan Wójcik became the board members.

From May 22 to 23, 1985, a conference on „The problems of cutting and welding under water” was organized. The organizers of the conference were: SIMP Personnel Training Center, Gdańsk Branch, Institute of Machine Materials and Welding Technology of the Gdańsk University of Technology, SIMP Plant Group No. 31 and the Welding Section of the SIMP Provincial Branch in Gdańsk. It was very popular – 135 people participated in the conference, including foreign guests and representatives of companies interested in the issues of cutting and welding under water. The conference materials were published in the form of a 162-page book.
During this period, the Welding Section was intensively developing, the number of members increased and the care for the development of the new welding staff was carried out by the section, among others by organizing thematic readings, participating in conducting postgraduate studies, cooperation and active participation of members in the work of the commission regarding the awarding of specialization degrees, participation in the work of a team of SIMP experts in the performance of expert opinions and issuing technical opinions on welding issues, providing consultations and technical advice to representatives of industrial plants in in the field of welding technology and equipment, organizing meetings with manufacturers of welding equipment and participation in industrial fairs in Poznań and Budapest.
At the end of 1986, the section had 166 members.
In 1987, Ryszard Wachowski was re-elected as chairman, vice-chairman Michał Wińcza, second vice-chairman Franciszek Popowski, secretary Krzysztof Perczak and board members Roman Kensik, Jerzy Bielecki and Bogusław Lewandowski.
The activities of the Section focused on the organization of conferences, lectures and technical meetings aimed at discussing news and changes in welding technologies, improving the quality and occupational health and safety in bonding processes. Meetings of Section members were also held at international conferences.
1988 is an approximate number of members 145 people. In the period 1990-1993, Ryszard Wachowski was the chairman of the section, Krzysztof Perczak was the vice-chairman, Michał Wińcza, the secretary, and the board members were Zbigniew Goryński, Bohdan Paszkiewicz and Jan Wójcik.
The political and economic changes brought about stormy discussions on the organization and structure as well as a renewed view on the Section’s activities. The activities were aimed at acquiring new members, own development and the need to confront the applicable standards with European standards. At that time, the number of members decreased and in 1993 it amounted to 118 people.
In 1994, a new management board of the Welding Section was appointed: chairman – Henryk Czajkowski, vice-chairman – Michał Wińcza, secretary – Tomasz Kozak, members of the board – Jerzy Bielecki and Jan Wójcik. Mr. Jerzy Bielecki became the new vice-chairman and Franciszek Piotrowski became the new member of the board.
The section’s activity was still very visible in the welding community, numerous lectures and meetings took place, on which topics were discussed, among others promotion of books and scripts, new welding processes and popularization of welding equipment and consumables. In 1995, there was a meeting of coastal welders at the Gdańsk University of Technology, attended by colleagues from the vicinity of Elbląg, Słupsk and Gdańsk. The number of members oscillated around 96 people.
After the death of the chairman – Henryk Czajkowski, the Section Board was formed as follows: chairman – Michał Wińcza, vice-chairman – Tomasz Kozak, secretary – Marek Szweda, board members – Jerzy Misiak and Franciszek Piotrowski.
On February 11, 2002, Michał Wińcza was elected the new President of the Section’s Management Board, additionally Franciszek Piotrowski, Tomasz Kozak, Jacek Skoracki and Marek Szweda were members of the Management Board. At that time, due to the fragmentation of companies working in the welding industry and, at the same time, the dispersion of large groups of welders, the problem became, among others register of members and the substantive activity of the Section was hindered. As a result, the number of members was established at the level of 35 people.
In 2003, the structure of the SIMP Branch in Gdańsk was reorganized, as a result of which the Welding Society (No. 1) was established.
The following years saw a slow growth of ordinary members of the Welding Club, regular meetings at the Gdańsk University of Technology and in the industrial plants of the Tri-City, as well as the expansion of the scope of activities by acquiring supporting members.

The following were elected for the 2010-2014 term: Michał Wińcza – President of the Management Board, Tomasz Kozak – Vice President of the Management Board, Jacek Walczak – Vice President of the Management Board, Tadeusz Waszkiewicz – Vice President of the Management Board, Jacek Skoracki – Member of the Management Board, Marek Szweda – Secretary / Treasurer.
The activity of the Welding Club included training trips, among others for the Schweissen & Schneiden trade fair to Germany and for the welding materials and equipment factories, which enjoyed a high attendance.
In 2013, the Welding Section was a co-organizer of the 55 Scientific and Technical Welding Conference under the slogan: Welding in three elements. Earth-Water-Air. The number of ordinary members gradually increased and amounted to 71 people, and 9 companies were active as supporting members in the Welding Circle. Since 2014, the authorities of the have Welding Section been elected: President of the Management Board – Włodzimierz Jacek Walczak, Vice President of the Management Board – Jerzy Łabanowski, Vice President of the Management Board – Tadeusz Waszkiewicz, Members of the Management Board – Tomasz Kozak, Jacek Skoracki, Norbert Olczykowski, Arkadiusz Gniazdoowski, Konrad Matolicz, Secretary / Treasurer – Marek Szweda. The Welding Group continued its training activities, among others organizing away seminars in the Czech Republic, Bielawa and numerous training seminars in the Tri-City. At the same time, the number of members of the Welding Section was growing – at the end of 2015, 89 regular members and 12 companies – supporting members were registered. This was also noticed by the Branch Authorities – in 2015, the President of the Branch, Jerzy Stawarz, handed a congratulatory letter to the Welding Society „for the active activity of the circle and acquiring new and young members of SIMP”.

In 2016, Michał Wińcza became the Honorary President of the Welding Society.
From 2018, the following were elected the authorities of the Welding Section: President of the Management Board – Tadeusz Waszkiewicz, Vice President of the Management Board – Jacek Walczak, Vice President of the Management Board – Dariusz Fydrych, Vice President of the Management Board – Konrad Matolicz, Members of the Management Board: Łukasz Licznerski, Marek Szweda, Aleksandra Świerczyńska, Anna Śliwińska.
In April 2022, the Pomeranian Welding Section was established and after the elections the composition of the Management Board was changed. The following were elected as the authorities of the Welding Circle: President of the Management Board – Tadeusz Waszkiewicz, Vice President of the Management Board – Dariusz Fydrych, Vice President of the Management Board – Konrad Matolicz, Members of the Management Board: Łukasz Licznerski, Marek Szweda, Aleksandra Świerczyńska, Krzysztof Słodkowski, Wiktor Wróblewski.

The organization of training meetings was continued, including travel meetings – in 2016 to Austria and in 2017 to Wrocław and Dresden, and in 2019 to the Netherlands and Germany (Heerlen, Maastricht, Cologne, Bonn and Mundersbach). In 2022, a trip to the Czech Republic was organized. In Vamberk, we visited the production facilities of ESAB. The number of members of the Circle increased to 111 people.
At the end of 2022, the number of supporting members increased to 16. Detailed information on the website www.spawalnicy.com