WYCIECZKA TECHICZNA – ZASTOSOWANIE I ROLA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

WYCIECZKA TECHICZNA – ZASTOSOWANIE I ROLA HYDRAULIKI SIŁOWEJ W NAPĘDACH URZĄDZEŃHYDROTECHNICZNYCH na terenach depresyjnych ŻUŁAW
W dniu 20 maja br. zorganizowano wycieczkę techniczną szlakiem stopni wodnych, śluz i mostów znajdujących się na terenach depresyjnych Żuław. Organizatorem seminarium wyjazdowego było Koło nr 2 przy Zarządzie Oddziału Gdańskiego SIMP oraz Pomorska Sekcja Spawalnicza SIMP. Całość sfinansował Zarząd Oddziału SIMP w Gdańsku. Organizatorami i prowadzącymi byli Koledzy : Stanisław Blicharz, Tadeusz Waszkiewicz oraz Państwo Jadwiga i Krzysztof Braniccy. Uczestniczyło w tym wydarzeniu 30 członków SIMP w tym zaprzyjaźnieni członkowie SITK, SITP oraz NOT.
Zgodnie z planem wycieczki zaproponowanym przez Koło NR 2 odwiedziliśmy obiekty położone na Żuławach a mianowicie -2 śluzy i 3 mosty:
1. Śluzy w Przegalinie
2. Śluzę Gdańska Głowa
3. Most zwodzony w Drewnicy
4. Most podnoszony w Żelichowie
5. Most obrotowy w Nowakowie
Przekazanie informacji na temat zwiedzanych obiektów przeprowadzono w autokarze (korzystając z mikrofonu) zachowując zasadę; najpierw informacja potem zwiedzanie, demonstracja, szczegóły techniczne, dyskusja.
Prezentację oraz dyskusję podczas zwiedzania poprowadził mgr inż. Krzysztof Branicki z uwagi na to, że w swojej pracy zawodowej uczestniczył w konstruowaniu, wykonawstwie, serwisach tych obiektów (członek Koła NR 2).

1. W Przegalinie zwiedziliśmy śluzę zabytkową oraz śluzę aktualnie pracującą.
Duże wrażenie zrobiła śluza zabytkowa (1895r.) aktualnie odrestaurowana.Zademonstrowano działanie mechanizmów w maszynowni. Śluza zabytkowa nosi nazwę Śluzy Północnej – jest zaliczana do zabytków myśli hydrotechnicznej.
W przestrzeni zabytkowej śluzy aktualnie stacjonują lodołamacze.
Druga śluza – Śluza Południowa wybudowana w latach 1975-1981 łączy wody Martwej Wisły z jej głównym biegiem Wisłą Przekop. Wymiary śluzy 188X11,9 przy max. różnicy poziomów przy śluzowaniu 2,5 m
Zadania śluzy to: śluzowanie jednostek na szlaku wodnym – turystyka i transport oraz ochrona przed powodzią.
2. Następny punkt programu to śluza Gdańska Głowa(66X12,5 m max. różnica poziomów wody przy śluzowaniu -3 m) wybudowana w miejscu rozwidlenia Wisły na gdańską Wisłę – Martwą Wisłę i elbląską– Szkarpawę w 1895 r. Jest to śluza o napędzie ręcznym (zabytek klasy”O”).
Napędem hydraulicznym jest realizowane otwieranie furty dolnej – przedłużanie śluzy. Historycznie nazwa śluzy wzięła się od słynnej twierdzy – punktu obronnego z 1626 r.
3. Następny punkt programu to most zwodzony w Drewnicy na rzece Szkarpawie o wymiarach 90X13 m – wybudowany w zastępstwie mostu pontonowego. Po obu stronach znajdują się pomosty cumownicze.
Omówiona została budowa mostu, napęd. Zademonstrowano podnoszenie mostu.
4. Następnie zwiedzono most podnoszony w Żelichowie na rzece Tudze, Na uwagę zasługuję rozwiązanie konstrukcyjne mostu – podnoszone jest pionowo do lustra wody środkowe przęsło mostu – podnoszone jest 4 żurawikami. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe stanie się przepływanie pod mostem jednostek pływających do wysokości 6,9 m (przed zmianą tylko 2,9 m)Sterowanie mostem jest z szafy sterowniczej umieszczonej na brzegu.
5. Wycieczkę uatrakcyjnił obiad w karczmie, w Żelichowie – Karczma „Mały Holender” mieści się w pobliżu mostu, w 300-letnim domu podcieniowym.
Karczma serwuje dania regionalne, historyczne nawet z czasów Krzyżackich.
6. Obrotowy most w Nowakowie – ( nie jest jeszcze oddany). Budowany jest w ramach drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską.
Omówiono budowę, napęd, szczegóły konstrukcyjne. Długość mostu 104m. Jest to most obrotowy, w sytuacji umożliwienia przepływu jednostkom zajmuje pozycję – równolegle do brzegu. Obrót mostu odbywa się poprzez łożysko na głównej podporze po środku (konstrukcja waży 650 ton) . Most ten jest budowany w związku z torem wodnym prowadzonym od Przekopu Mierzei Wiślanej do Portu w Elblągu. Zapewnia jak wspomniano swobodny przepływ jednostkom nawodnym oraz komunikuje prostopadle ukierunkowany ruch kołowy.

Wszystkie odwiedzane obiekty są w dobrym stanie technicznym. Położone w pięknej okolicy Żuław, otoczone naturalną zielenią i „obserwowane” z góry przez roje ptaków, w tym ptaków wodnych. Aż prosi się o zagospodarowanie gastronomiczne i zainteresowanie młodzieży tymi nieodległymi od Gdańska miejscami.
Urzeka piękno i cisza tych obszarów. Byliśmy na Żuławach w sezonie kwitnącego rzepaku, którego połacie pozłociły całą krainę. Byliśmy ciekawi informacji o Żuławach – (depresja max, 2,07 m) oraz miejscowościach, które odwiedzaliśmy a także o ludziach tworzących historię tych ziem.

Uczestnicy wycieczki wykazali duże zainteresowanie obiektami – były pytania, odpowiedzi, również przytaczane przez uczestników ciekawe własne doświadczenia. Wielu uczestników imponuje znakomitą wiedzą z zakresu stopni wodnych i mostów.
Na wycieczce panowała znakomita koleżeńska atmosfera.
Autor artykułu – Jadwiga Branicka. Pomoc – Stanisław Blicharz.
Zdjęcia – Stanisław Blicharz

2023-04-20 zebranie szkoleniowo – seminaryjne PG

2023-04-20 o godz. 16:00 w sali nr 222 budynku dawnego MT odbyło się seminarium. Organizatorami tego wydarzenia była firma NST z dużym zaangażowaniem Jacka Zajączkowskiego, Zarząd Pomorskiej Sekcji Spawalniczej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej z dużym zaangażowaniem Kol. Aleksandry Świerczyńskiej i Darka Fydrycha. Zaskoczyła nas frekwencja. Przybyło na spotkanie ok. 50 uczestników. Tematem, którym chcieliśmy zainteresować uczestników były „Naprężenia i odkształcenia spawalnicze w konstrukcjach spawanych. Metody ich redukcji”. Do zaprezentowania zagadnień związanych z tym tematem udało nam się zaprosić dr inż. Janusza Pikułę z Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, dr inż. Wojciecha Kiełczyńskiego z Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Marka Majewskiego z firmy WIBROPOL. Wymienieni Panowie posiadają bardzo duży zasób wiedzy i przekazali ja uczestnikom w sposób profesjonalny.
Pan dr Pikuła na podstawie wielu przykładów praktycznych pokazał jakie są możliwości wykorzystania Metody Elementów Skończonych do symulacji komputerowej w procesie optymalizacji spawania konstrukcji stalowych w celu uniknięcia odkształceń lub ich minimalizowania.
Pan dr Kiełczyński natomiast zdefiniował zjawiska powstawania naprężeń i odkształceń spawalniczych. Przedstawił wpływ własności materiałów i technologii spawania na rozkład naprężeń oraz odkształceń po spawaniu konstrukcji. Podał przykłady metod stosowanych do redukcji naprężeń spawalniczych oraz praktyczne zalecenia dotyczące technologii spawania powodujące obniżenie poziomu odkształceń spawalniczych.
Pan dr Majewski natomiast w oparciu o wiedzę i doświadczenia zawodowe nabyte przy wieloletniej praktyce stosowania metody wibracyjnej do redukcji naprężeń spawalniczych, swój wykład rozpoczął od historii powstania tej metody, urządzeń niezbędnych do jej wykonywania oraz opisania uczestnikom na czym ta metoda polega. Zademonstrował praktyczne stosowanie tej metody w formie zdjęć i filmów video. Pokazał również sposób i możliwość sprawdzenia skuteczności stosowania tej metody.
Po zakończeniu prezentacji prowadzący spotkanie zaproponował dyskusję nad przedstawionymi zagadnieniami. Uczestnicy zgłosili kilka pytań dotyczących stosowanych rodzajów programów przy metodach symulacyjnych, metod badań naprężeń w konstrukcjach spawanych, wiarygodności uzyskanych wyników, koniecznych warunków do przeprowadzenia badań przy stosowaniu omówionych metod itp. Z tej dyskusji wynikło również , że metoda wibracyjna do redukcji naprężeń jest stosowana powszechnie w wielu gałęziach naszego przemysłu. Sama firma WIBROPOL rocznie realizuje ok. 1300 zleceń. Wielu uczestników potwierdziło jej stosowanie w swoich zakładach produkcyjnych jako imperatyw konieczny.
Na koniec spotkania Prezes Zarządu Pomorskiej Sekcji Spawalniczej Tadeusz Waszkiewicz przedstawił zebranym członkom Sekcji plany na przyszłość, czyli najbliższe szkolenia seminaryjne w maju. Prezes również przypomniał , że nieustająco trwają przygotowania zawodnika Alana Kaczkowskiego do Olimpiady EUROSKILLS’23 w konkurencji spawanie, która odbędzie się 5-9 września w Gdańsku, 7 września organizujemy 24 Pomorskie Sympozjum Spawalnicze, w dniach 11-15 w Essen odbędą się MT Spawalnicze, gdzie też chcemy uczestniczyć. Na koniec serdecznie podziękował prelegentom za bardzo interesujące prezentacje, poświęcony na to ich czas oraz wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie.
Opracował: Tadeusz Waszkiewicz

 

zebranie szkoleniowo-seminaryjne

6.02.20 w Fundacji Gospodarczej w Gdyni odbyło się zebranie szkoleniowo – seminaryjne. Pan Bjorn Lindhe z Svetsakademin i Svetsansvarig oraz kolega Jacek Zajączkowski z NST przedstawili ciekawe referaty o wpływie rodzaju gazu osłonowego na głębokość wtopienia spoin pachwinowych spawanych drutem proszkowym z rdzeniem metalowym. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział. Program do pobrania w załączniku poniżej.

program 6.02.20

Seminarium w Sobieszewie

Na spotkaniu seminaryjnym w Sobieszewie w dniu 16.12.2022r dokonaliśmy podsumowania wyników naszych działań w 2022r. Rok pracowity z racji wyborów do władz na wszystkich szczeblach Stowarzyszenia, czy też przygotowania i przeprowadzenia w listopadzie eliminacji do Olimpiady Umiejętności edycji EURO SKILLS’23 oraz spotkania z uczniami szkół technicznych w Gdańsku w celu zachęcenia ich do udziału w Olimpiadzie.
Zorganizowaliśmy trzy seminaria, XXII Sympozjum Spawalnicze połączone z XXV Spotkaniem Spawalników Pomorza, jeden wyjazd techniczny do zakładów firmy ESAB produkujących materiały spawalnicze w Czechach.
Braliśmy też udział w spotkaniach z okazji uroczystości 25lecia powołania Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich (STiP) w Wilnie oraz uroczystości obchodów 75lecia istnienia Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku. Z tej okazji , Kapituła przy ww. Radzie przyznała dla 10 członków SIMP Medal 75-lecia PR FSNT NOT w Gdańsku im. Prof. Tadeusza Jednorała. Spotkanie seminaryjne uświetnił swoim wykładem pan dr hab. inż., profesor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie Tadeusz Szymczak. Wykład dotyczył wybranych zagadnień dotyczących homologacji konstrukcji pojazdów samochodowych. Z przyjemnością też wysłuchaliśmy Prezesa Oddziału SIMP w Gdańsku Kol. Jurka Łabanowskiego relacji z przebiegu uroczystego nadania w dniu 15 grudnia przez Prezydenta RP A. Dudę dla niego tytułu Profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Końcowy czas spotkania wypełniły rozmowy towarzyskie w świątecznym nastroju przy wyśmienitym bufecie zakąsek, kawy i ciast. Rozstaliśmy się życząc sobie nawzajem zdrowych i spokojnych Świąt.

Seminarium na Politechnice Gdańskiej

W dniu 17 listopada o godzinie 15:30 na Politechnice Gdańskiej w laboratorium im Prof. W. Walczaka, firma ESAB w formie seminarium zaprezentowała bardzo innowacyjne urządzenie WARRIOR EDGE 500ix. Jest to półautomat spawalniczy do spawania w osłonach gazów ochronnych nowej generacji dedykowany również dla przemysłu ciężkiego. Robert Lazik zaprezentował to urządzenie akcentując jego praktyczne zastosowanie, funkcjonalność, wysokowydajny proces spawania SPEED, stabilny i oszczędny regulator przepływu gazu True Flow, wysoki stopień ochrony przed zanieczyszczeniem spoiwa Spool Safe, wydajny i precyzyjny mechanizm napędowy Precidrive oraz system zarządzania flotą urządzeń Indu Suite Fleet.Prezentacja była bardzo ciekawa ponieważ w czasie omawiania ww. funkcji urządzenie było dostępne w miejscu, co umożliwiło również praktyczną prezentację omawianych funkcji czy też podzespołów urządzenia. Jestem przekonany, ze laboratorium im. Prof. W. Walczaka jest idealnym miejscem dla takich prezentacji. Nie jest możliwe powtórzenie tego w hali przemysłowej w zakładzie produkcyjnym ze względu na środowisko i hałas. W seminarium uczestniczyło 27 osób. Na 93 członków Pomorskiej Sekcji Spawalniczej to niewiele.Po trudnych czasach pandemicznych nie znajduje sposobu aby zaktywizować nasze koleżanki i kolegów do aktywnego udziału w pracach Sekcji. Wydaje się, że tematy prezentacji powinny nas, Inżynierów Spawalników zainteresować , ponieważ na co dzień w pełnieniu obowiązków zawodowych musimy decydować w oparciu o wiedzę praktyczną o doborze technologii, materiałów spawalniczych czy też zakupie urządzeń spawalniczych. Czy te lub podobne seminaria nic nie wnoszą w zakresie naszych potrzeb. Może popełniam jakieś błędy, których nie widzę. Proszę o Wasze opinie!

Seminarium wyjazdowe w Vamberku

Zarząd Pomorskiej Sekcji Spawalniczej w dniach 3 – 5 października wspólnie z partnerami z firmy ESAB Czechy i ESAB Polska zorganizował seminarium wyjazdowe na terenie ich zakładów produkcyjnych w Vamberku.

Zrealizowaliśmy w pełni założony wcześniej program. Dla przypomnienia podaję poniżej:

3 października
Godz. 6:00 Wyjazd z Gdańska
Godz. 10:00 Po drodze przerwa w podróży w miejscowości TUREK odwiedziliśmy Zakład Separacji Gazów firmy Messer,
Godz. 12:00 Wyjazd do Vamberka z miejscowości Turek,
Godz. 17:00 Przyjazd do hotelu STUDANKA,
Godz. 19:00 Obiado – kolacja w hotelu.

4 października
Godz. 8:00 śniadanie w Hotelu,
Godz. 10:00 do godz. 12:00 seminarium prowadzone przez firmę ESAB,
Godz. 12:00 wyjazd do Zakładów ESAB w Vamberku produkujących druty spawalnicze
Godz. 16:00 powrót do hotelu
Godz. 17:00 wyjazd do BROWARU na GRILLA i CZESKIE DOBRE PIWO. Dla chętnych zwiedzanie browaru i poznanie czeskiej technologii warzenia piwa.
Godz. 21:00 powrót do hotelu i uroczysta kolacja w winiarni

5 października
Godz. 8:00 śniadanie w Hotelu,
Godz. 10:00 wyjazd z Hotelu do Skalnego Miasta,
Godz. 10:00 do 14:00 zwiedzanie Skalnego Miasta,
Godz. 14:00 wyjazd do Gdańska,
Godz. 23:00 przyjazd do Gdańska.

Było to nasze drugie wspólne seminarium w Vamberku. Wcześniej byliśmy tam w 2014r.
Zapoznaliśmy się z historią dwóch zakładów produkcyjnych w Vamberku oraz zakresem produkowanych tam materiałów spawalniczych. Zobaczyliśmy w pełni zautomatyzowane i w części zrobotyzowane linie produkcyjne. Gospodarzem i głównym organizatorem spotkania po latach był Ales Plihal Szef firmy ESAB Czech Republic, wspomagał go zespół pracowników z firmy ESAB Polska pod wodzą dyr. Jacka Windysia. Zatrzymaliśmy się znowu w przesympatycznym hotelu STUDANKA w Rychnovie n/Knyżną. Wszystkim serdecznie dziękujemy za gościnę, wspaniałą atmosferę oraz niezapomniane wrażenia. Odwdzięczyliśmy się obu Panom wręczając w imieniu Zarządu Pomorskiej Sekcji Spawalniczej grawerowane tablice upamiętniające to wydarzenie. W drodze powrotnej do Gdańska, przez niemal 3 godziny spacerowaliśmy w Skalnym Mieście w Adrszpach. Super wrażenia i pełna satysfakcja. Polecamy to miejsce. Do Gdańska przyjechaliśmy przed północą. Ze względu na dużą pojemność zdjęcia z pobytu zostaną umieszczone w stosownym folderze, a link do niego udostępnimy uczestnikom.

Tekst opracował :Prezes Zarządu Pomorskiej Sekcji Spawalniczej – Tadeusz Waszkiewicz

3 dniowe seminarium wyjazdowe

Pomorska Sekcja Spawalnicza SIMP zaproszona została do firmy Messer i ESAB w październiku w dniach 3-5.
Poniżej podajemy harmonogram oraz trasę wyjazdu:

3 października
1.Wyjazd z Gdańska w dniu 3 października o godz. 6:00. Miejsce zbiórki ul. Podwale Grodzkie (rejon Dworca Gdańsk GŁ.)
2. Po drodze ok. godz. 10:00 przerwa w podróży w miejscowości TUREK odwiedzimy Zakład Separacji Gazów firmy Messer,
3.Wyjazd do Vamberka o godz. 12:00,
4.Przyjazd do hotelu STUDANKA o godz. 17:00,
5.Obiado- kolacja w hotelu o godz. 19:00 (alkohole w barze po stronie uczestników)

4 października
Godz. 8:00 śniadanie w Hotelu,
Godz. 10:00 do godz. 12:00 seminarium prowadzone przez firmę ESAB,
Godz. 12:00 wyjazd do Zakładów ESAB w Vamberku produkujących druty spawalnicze
Godz. 16:00 powrót do hotelu i przebranie się ( strój sportowy)
Godz. 17:00 wyjazd do BROWARU na GRILLA i CZESKIE DOBRE PIWO. Dla chętnych zwiedzanie browaru i poznanie czeskiej technologii warzenia piwa.
Godz. 21:00 powrót do hotelu.

5 października
Godz. 8:00 śniadanie w Hotelu,
Godz. 10:00 wyjazd z Hotelu do Skalnego Miasta,
Godz. 10:00 do 14:00 zwiedzanie Skalnego Miasta,
Godz. 14:00 wyjazd do Gdańska,
Godz. 22:00 przyjazd do Gdańska.